Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, leveringen en diensten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes. De klant wordt verondersteld er kennis van genomen te hebben en alle clausules te hebben aanvaard.

Artikel 2 – Offertes – bestek – sluiten van een overeenkomst

Al onze voorstellen, catalogi, brochures en prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant meegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.
Wanneer een klant een bestelling doet, verbindt de klant zich door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.
De documenten, voorwerp van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard. Ze mogen noch weergegeven, noch meegedeeld of gebruikt worden. De berekeningen, ontwerpen, modellen en tekeningen blijven ons exclusief eigendom. In geval van misbruik behoudt de aannemer zich het recht een schadevergoeding te eisen van minimaal 10% van de aannemingssom.
Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt.

Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Indien de wijziging een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.

Artikel 3 – Prijs – prijsherziening

De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. Indien er in de loop van het contract nieuwe heffingen of lasten ingevoerd worden, zullen deze doorgerekend worden naar de klant. Indien nav fiscale of andere controles de administratie van oordeel is dat er een correctie dient te gebeuren op de toegepaste heffingen, zal deze doorgerekend worden aan de klant.
Kosten zoals o.m vrachtprijzen, verzekeringspremies, verpakkingskosten, opladings-en afladingskosten, transportkosten zijn ten laste van de klant.
Tenzij anders bepaald zijn de kosten voor onderzoek, analyse, verwijdering van en schade door eventuele asbest niet begrepen in de prijs.
Tenzij het bestek in een andere herzieningsformule voorziet, zal de prijs herzien worden volgens volgende formule:
p = P x [(0,40*s/S + 0,20*isti2730/ISTI2730+0,20*isti2732/ISTI2732 + 0,20)], waarbij:
p en P = respectievelijk de herziene prijs en de basisprijs
S = de basisloon, vastgesteld door het PC voor de elektriciens vermeerderd met de sociale lasten aangenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, van kracht 10 dagen voor de datum van de opening van de inschrijvingen
s = hetzelfde uurloon (vermeerderd met dezelfde totale sociale lasten) van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode
ISTI = het laatste definitieve indexcijfer volgens de gekozen ISTI codes, vastgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (binnenlandse markt) voor de kalendermaand die de opening van de offerte voorafgaat
isti = hetzelfde laatst gepubliceerde indexcijfer voor de kalendermaand die de beschouwde periode van de maandstaat voorafgaat Voor de isti codes, kunt u ons tabel raadplegen.

Artikel 4 – Facturatie – betaling

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd als volgt:
– 20% van de waarde van de werken bij bevestiging van de bestelling.
– vervolgens in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen.
De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, zijn wij gerechtigd om de verdere uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald werd, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door ons.
Elke betwisting of klacht moet geformuleerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum.
Eventuele waarborgen dienen vooraf te worden vermeld. Inhoudingen op facturen worden in geen geval toegestaan.

Artikel 5 – Termijnen

De uitvoeringstermijn wordt vastgelegd in de overeenkomst. Deze wordt verlengd zonder dat hiervoor door ons een vergoeding is verschuldigd:
– Indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen of van de bouwheer.
– Indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken werden beslist door de bouwheer.
– Indien de betalingsvoorwaarden opgesomd onder artikel 4 niet worden nageleefd.
– Indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.
Een vertraging van enkele dagen in vergelijk met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot een vergoeding van onzentwege. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling en indien deze uitsluitend aan ons toe te wijzen is. In geen geval mag de boete meer dan 5% van de prijs van de werken bedragen. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.

Artikel 6 – Wijzigingen en meerwerken

Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is van onzentwege.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 8 – Veiligheidscoördinatie – werfinrichting

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. Deze voorzieningen zullen doorgerekend worden aan onze klant.
In onze prijsofferte is geen rekening gehouden met de voorzieningen voor de werfinrichting tenzij anders vermeld. Wij gaan ervan uit dat deze integraal voorzien worden en ten laste zijn van de hoofdaannemer/pilootaannemer of bouwheer.
De inrichting van toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen laste en onder zijn volledige aansprakelijkheid. De klant zal een lokaal ter onze beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel, een vestiaire-lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik, bestemd als opslagplaats voor onze werktuigen en materieel.

Artikel 9 – Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.
In geval van verbreking door de klant tijdens de uitvoering van de werken, zullen de overgeschreven voorschotten bovendien behouden blijven.

Artikel 10 – Oplevering

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.
De voorbehoudloze ingebruikname van de werken geldt als stilzwijgende oplevering.
De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die wij in ons verzoek tot oplevering hebben vermeld.
Enkel als overeengekomen is dat er een dubbele oplevering geldt, dan is al het bovenstaande van toepassing op de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering gebeurt in dat geval 12 maand na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 – Verborgen gebreken

Gedurende een periode van een jaar na de voorlopige oplevering zijn wij aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van onze aansprakelijkheid moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 – Exoneratie

-) Voor gebreken aan verwerkte materialen is de waarborg beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Deze waarborg beperkt zicht tot de gratis vervanging, gratis herstelling of terugbetaling , naar onze keuze, van het gebrekkig stuk.
-) Indien de klant ons een materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid mbt de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materieel of procedé.
-) Onze waarborg vervalt volledig zodra door een derde aan de door ons geplaatste installatie of toestellen is gewerkt.
-) Wij geven geen waarborg bij herstellingen uitgevoerd aan bestaande installaties die niet-conform zijn aan de vigerende wetgeving.
-) Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van onze eigen fout.
-) Wij zijn niet aansprakelijk voor foutloze schade of hinder in de buurt van de werken. Wij nemen art. 544 BW niet over. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen ons.
-) Wij zijn niet aansprakelijk voor onzorgvuldigheid of fouten van een derde. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade te wijten aan onvoldoende onderhoud, aan normale slijtage of aan een gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen of installatie.
-)
-) Iedere installatie moet, ten laste van de klant, worden gekeurd door een erkend controleorganisme. Deze keuring heeft als waarde een verklaring van de kwaliteit en juistheid van de werken ten aanzien van het AREI. Keuringen en opleveringen dienen te geschieden alvorens de ingebruikname van de installaties. Indien de klant de installaties in gebruik neemt zonder voorafgaande controle door een erkend organisme en voorafgaande toestemming door onze diensten, kunnen wij in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 11 – Overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is NV Electro Verbeke, Dentergemstraat 43, 9800 Deinze. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Geschillen

Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen, zelfs indien één van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.

Contacteer ons team

Vragen over uw project? Contacteer ons. Onze professionelen geven u antwoord.

Dentergemstraat 43
9800 Deinze (Wontergem)
info@electro-verbeke.be
BTW BE 0416.596.489